50%
30%
30%
30%
30%

دکتر مجتبی مهری

دندانپزشک
5%

دکتر حمیدرضا اکبری

رادیولوژی و سونوگرافی
25%
25%

دکتر کاملیا نظری

دندانپزشک
30%

بینا سبز

اپتومتریست
30%
40%

دکتر فرشته قشم

دندانپزشک
40%
30%

دکتر موسی میرشکار

متخصص پوست، مو و زیبایی
20%

دکتر حسین صدیقی

متخصص قلب
15%

آزمایشگاه ابن سینا

آزمایشگاه تشخیص طبی
99%

دکتر فاطمه وکیلی

کارشناس ارشد مامایی
10%

فروشگاه نوشدارو

گیاهان دارویی
15%
20%